Algemene voorwaarden

Tariefgrondslag
Het tarief is gebaseerd op de door u omschreven activiteiten, het huidige niveau van lonen, milieuheffingen, index brandstofprijs, andere relevante kosten. Bij afwijking wordt dit geëvalueerd en het tarief zo nodig bijgesteld. De offerte is vrijblijvend. De tarieven zijn exclusief: BTW, Dieselolietoeslag, , europallet ruilservice, bunkertoeslag, en/of belastingen. Deze kosten worden separaat op de factuur in rekening gebracht.

Betaling condities
Betaling netto factuur binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij genoodzaakt de wettelijke rente aan u door te berekenen. De algemene betalingscondities van Transport en Logistiek Nederland zijn van toepassing.
Bij de factuur wordt geen CMR meegestuurd.

Lengtegoederen
Colli’s die buiten de standaard afmetingen van een pallet vallen worden aan de hand van het aantal palletplaatsen berekend.
Vb. Colli van 600 cm x 20 cm = 5 euro palletplaatsen

Douane documentatie
Als verlader of ontvanger bent u zelf verantwoordelijk voor het doen van de juiste douane aangifte. Uiteraard kunnen wij deze service voor u aanbieden, echter conform onze voorwaarden is dit voor rekening en risico van onze opdrachtgever. Tevens is het uw verantwoordelijkheid om de juiste bescheiden, informatie en douane codes bij ons aan te leveren. Het ondertekenen van een douane volmacht is onderdeel van deze service.

Transportcondities
Op al onze activiteiten is de meest recente versie van de CMR van toepassing.

Verantwoordelijkheid
De verlader is verplicht de wettelijk vereiste gegevens tijdig aan de vervoerder te verschaffen. De verpakking van uw goederen dient van deugdelijke kwaliteit, geëtiketteerd met alle relevante goedereninformatie en ontvangstadres en transportwaardig te zijn en zo nodig voorzien te worden van duidelijke aanwijzingen ten aanzien van de behandeling.

Aansprakelijkheidsbeperking
Goederen dienen door u verzekerd te worden voor vervoer en opslag. Onverpakte en breuk- en schadegevoelige goederen worden door de verzekering uitgesloten.
Wij adviseren u in verband met bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen aan de hand n de waarde van de goederen te beoordelen of het wenselijk is om een goederentransportverzekering af te sluiten. Wij kunnen dit voor u verzorgen.

Europallet ruilservice
Voor de europallet ruilservice wordt € 1.25 per europallet in rekening gebracht.

Meerdere laad en losplaatsen
Bij meerdere laad – c.q. losadressen en/of douanestop geldt een toeslag, afhankelijk van de extra tijd en kilometers die hiermee gepaard gaan.

Berekening volumegewicht
Tarieven worden berekend volgens onderstaande equivalent, waarbij de hoogste waarde bepalend is:
1 laadmeter = 1750 kg
1 europallet (80 x 120 cm) = 700 kg
1 blokpallet (100 x 120 cm) = 875 kg

Dieselolietoeslag
Dieselolietoeslag wordt apart op de factuur vermeld. Deze toeslag zal worden berekend op basis van de dieseladviesprijs. Elke eerst werkdag van de maand wordt het verschil berekend tussen dieseladviesprijs en de prijs op die dag. Voor elke 5% stijging wordt in die maand 1% dieselolietoeslag op het vrachtbedrag berekend.

ADR toeslag
Al onze wagens zijn volgens de ADR-normen uitgerust en onze chauffeurs beschikken over een ADR vakbekwaamheidcertificaat. De afzender van ADR goederen is verantwoordelijk voor de vereiste verpakking met UN-kenmerk, de etikettering en de vervoersdocumenten waaronder een opgemaakte vrachtbrief, afzenderverklaring en wettelijke documentatie.
Op alle landen geld een ADR toeslag van 10% op het vrachtbedrag met een minimum van € 25,-

Temperatuur geconditioneerde goederen
Op alle landen wordt een toeslag berekend van 25% op het vrachtbedrag met een minimum van € 150,-

Vrije laadtijd
Voor het laden of lossen van een compleet voertuig staat 2 uur vrij vanaf het moment van aankomst t/m vertrek..
Bij deelzendingen geldt dit pro-rata.
Na het overschrijden van de vrije laad en lostijd wordt € 12.50 per 15 min in rekening gebracht tot € 500,- per wachtdag.

Transport en Logistiek Nederland Algemene Betalingsvoorwaarden

Artikel 1 | Vrachtbetaling
1.
De afzender is verplicht op het ogenblik dat hij de vrachtbrief overhandigt, dan wel op het ogenblik dat de zaken door de vervoerder in ontvangst zijn genomen, de vracht en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen.
2.
Indien ongefrankeerde zending is overeengekomen, is de geadresseerde bij de aflevering van de zaken door de vervoerder verplicht de vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken drukkende kosten te voldoen; indien hij deze op eerste aanmaning niet voldeed, is de afzender hoofdelijk met hem tot betaling verplicht. Indien de afzender bij ongefrankeerde verzending op de
vrachtbrief heeft vermeld, dat zonder betaling van de vracht, van het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten niet mag worden afgeleverd, moet de vervoerder, indien geen betaling plaats vindt, de afzender nadere instructies vragen die hij moet opvolgen, voor zover hem dit redelijkerwijs mogelijk is, tegen vergoeding van kosten, schade en eventueel betaling van een redelijke beloning, tenzij deze kosten door zijn schuld zijn ontstaan.
3.
De vervoerder is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vracht en andere bedragen, zoals genoemd in leden 1 en 2, aan degene die gehouden is tot betaling van de vracht en andere kosten, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de debiteur in verzuim is en de vordering ter incasso uit handen
is gegeven.
4.
De vracht, het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde en verdere op de zaken rustende kosten zijn ook verschuldigd indien de zaken niet, slechts ten dele, beschadigd of met vertraging ter bestemming worden afgeleverd.
5.
Beroep op verrekening van vorderingen tot betaling van vracht, van het uit anderen hoofde ter zake van het vervoer verschuldigde of van verdere op de zaken drukkende kosten met vorderingen uit anderen hoofde is niet toegestaan.
6.
Indien de afzender niet aan zijn in het onderhavige artikel genoemde verplichtingen heeft voldaan, is de vervoerder bevoegd het vertrek van het vervoermiddel op te schorten en alsdan wordt de hierdoor voor hem ontstane schade als op de zaken drukkende kosten aangemerkt.

Artikel 2 | Retentierecht
1.
De vervoerder heeft jegens ieder, die daarvan afgifte verlangt, een retentierecht op zaken en documenten, die hij in verband met de overeenkomst onder zich heeft. Dit recht komt hem niet toe indien hij op het tijdstip dat hij de zaken ontving, reden had te twijfelen aan de
bevoegdheid van de afzender de zaken ter beschikking te stellen.
2.
Het retentierecht heeft mede betrekking op hetgeen bij wijze van rembours op de zaken drukt alsmede op de hem in verband met het rembours toekomende provisie, waarvoor hij geen zekerheid behoeft te aanvaarden.
3.
Tegenover de afzender kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met voorgaande overeenkomsten.
4.
Tegenover de geadresseerde, die in die hoedanigheid tot voorgaande overeenkomsten toetrad, kan de vervoerder het retentierecht eveneens uitoefenen voor hetgeen hem nog verschuldigd is in verband met die overeenkomsten.
5.
Indien bij de afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is hij die aflevering vordert, verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door hem betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

Artikel 3 | Pandrecht
1.
Alle zaken, documenten en gelden, die de vervoerder in verband met de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, strekken hem tot pand voor alle vorderingen, die hij ten laste van de afzender heeft.
2.
Behoudens in de gevallen waarin de afzender in staat van faillissement verkeert, hem surséance van betaling is verleend of ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard, heeft de vervoerder nimmer het recht de verpande
zaken te verkopen zonder toestemming van de rechter overeenkomstig
art.3:248 lid 2 BW.

Artikel 4 | Vertragingsrente
Partijen zijn over een door hen verschuldigd bedrag wettelijke rente verschuldigd op voet van art. 6:119 BW.

Artikel 5
Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als de “Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden”.